Privātuma Politika

Saturs:

1. Mērķis un personas datu pārzinis, vispārīgie nosacījumi
2.Terminu skaidrojums
3.Kādiem nolūkiem Sabiedrība var apstrādāt personas datus?
4.Kādus personas datus apstrādā Sabiedrība?
5.Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
6.Kam informācija par personu datiem var tikt nodota?
7.No kā Sabiedrība var saņemt informāciju par personu datiem?
8. Vai informācija par personas datiem var tikt nodota trešajām valstīm
9.Cik ilgi personas dati tiek glabāti?
10.Kādas ir Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes periodā?
11.Kādas ir Sabiedrības garantijas par personu datu drošību?
12.Pie kā vērsties?

1.Mērķis un personas datu pārzinis, vispārīgie nosacījumi

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – Datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus. Privātuma politika attiecas uz visu domēnā www.lowine.lv izvietoto informāciju, ko veikals Lowine var iegūt par Lietotāju internetveikala vietnes, programmu un produktu izmantošanas laikā.

Personas datu pārzinis ir SIA “Lowine”, (turpmāk – Sabiedrība), reģistrācijas Nr. 40203305166,juridiskā adrese: Martas iela 9-38, Rīga, LV-1011.

Sabiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: e-pasts: info@lowine.lv

Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt privātuma politikas nostādnēm, Lietotājam jāpārtrauc izmantot internetveikala vietni.

Privātuma politika attiecas tikai uz Lowine internetveikala vietni. Veikals nekontrolē un nenes atbildību par trešo personu vietnēm, kuras ir saistītas un uz kurām Lietotājs var pāriet no internetveikala vietnes.

Vietnes Administrācija nepārbauda personāldatu ticamību, ko iesniedzis internetveikala vietnes Lietotājs.

2.Terminu skaidrojums

Privātuma politikā tiek izmantoti šādi termini:

Veikala vietnes administrācija (turpmāk – vietnes Administrācija)vietnes pārraudzībai pilnvaroti darbinieki, kuri darbojas SIA Lowine vārdā un kuri organizē un (vai) veic personāldatu apstrādi, kā arī nosaka, kādam nolūkam tiek veikta personāldatu apstrāde, tieši kādi personāldati tiek apstrādāti, kādas darbības (operācijas) tiek veiktas ar personāldatiem.

Personāldati – jebkura informācija, kas tieši vai pastarpināti attiecas uz konkrētu vai nosakāmu fizisku vai juridisku personu.

Personāldatu apstrāde – jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts ar personāldatiem, izmantojot automātiskus līdzekļus vai bez tiem, ieskaitot personāldatu apkopošanu, pierakstu, sistematizāciju, uzkrājumu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunošanu, izmaiņas), izvilkumus, izmantošanu, nodošanu tālāk (izplatīšanu, iepazīstināšanu, pieeju), vispārināšanu, bloķēšanu, izņemšanu, iznīcināšanu.

Personāldatu konfidencialitāte – obligāti jāievēro operatoram vai jebkuram citam, kuram ir piekļuve personāldatiem, ko nedrīkst izplatīt bez personāldatu subjekta piekrišanas vai jebkura likumīga pamatojuma esamības.

Veikala vietnes lietotājs (turpmāk – Lietotājs) – persona, kurai ir pieeja vietnei, izmantojot internetu, un kura to izmanto.

3.Kādiem nolūkiem Sabiedrība var apstrādāt personas datus?

Nepieciešamība ievākt un apstrādāt personas datus Sabiedrībai rodas nodrošinot saimniecisko darbību, tajā skaitā:

 • Lietotāja identifikācijai, kurš reģistrēts internetveikala vietnē, lai attālināti noformētu pasūtījumu un (vai) slēgtu pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Lowine.
 • Lietotājam piešķirtu pieeju personalizētajiem resursiem internetveikala vietnē.
 • Atgriezenisku sakaru nodibināšanai ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu, pieprasījumu, kas attiecas uz internetveikala vietnes izmantošanu, nosūtīšanu, pakalpojumu veikšanu, Lietotāja pieprasījumu un izziņu apstrādi.
 • Lietotāja atrašanās vietas noteikšanai, lai garantētu drošību, novērstu krāpniecību.
 • Lietotāja iesniegto personāldatu ticamības un pilnības apstiprināšanai.
 • Uzskaites ierakstu izveidei, izdarot pirkumus, ja Lietotājs devis piekrišanu šādiem uzskaites ierakstiem.
 • Internetveikala vietnes Lietotāja paziņojumam par pasūtījuma veikšanu.
 • Maksājumu saņemšanai un apstrādei, nodokļu apstiprināšanai vai nodokļu atlaidēm, maksājuma apstrīdēšanai, Lietotāja tiesību noteikšanai kredītlīnijas izmantošanai.
 • Efektīva klientu un tehniska atbalsta nodrošināšanai, ja rodas problēmas saistībā ar internetveikala vietnes izmantošanu.
 • Produkcijas atjauninājuma, īpašu piedāvājumu, informācijas par cenām, jaunumiem un citu ziņu piegādei ar Lietotāja atļauju internetveikala vai internetveikala partneru vārdā.
 • Ar Lietotāja piekrišanu īstenotai reklāmdarbībai.
 • Veikala vietnes administrēšana
 • grāmatvedības uzskaite;
 • lietvedības uzskaite;
 • nodrošinot klientu apkalpošanu un sniegtu pakalpojumus, pārdotu preces;
 • citus personas datu apstrādes nolūkus, kad persona izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot Sabiedrības pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīta ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.
 • lai ļautu tīmekļa vietnei atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kas iesniegti rakstot uz e-pastu info@lowine.lv vai izmantojot mūsu kontaktu formu vietnē www.lowine.lv un sniegtu Jums vēlamo informāciju;
 • lai iegūtu statistikas datus par mājas lapas apmeklējumu skaitu. Šajos statistikas datos netiek identificēta persona.

4.Kādus personas datus apstrādā Sabiedrība?

Sabiedrība apstrādā personas datu kategorijas, kas ir norādītas Sabiedrības Datu apstrādes reģistrā.

Sabiedrība Datu apstrādes reģistrā ir informācija par Datu subjektiem, kategorijām, datu apstrādes nolūkiem, apstrādes juridisko pamatu, personas datu avotiem, personas datu saņēmējiem, personas datu glabāšanas ilgumu.

Personas dati tiek vākti gan no Datu subjekta, gan ārējiem avotiem. Personas datu kategorijas, kuras Sabiedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, amats;
 • norēķinu rekvizīti – banka, konta numurs;
 • kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • lietotāja dati – IP adrese, informācija no sīkdatnēm (cookies), informācija par pārlūku (vai jebkuru programmu, kas nodrošina piekļuvi reklāmas attēlošanai), piekļuves laiks;, lapas, kurā izvietots reklāmas bloks, adrese, iepriekšējās lapas adrese.
 • Citi personas dati, atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida un Datu subjekta sniegtās informācijas.

5.Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Sabiedrība apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu personas datus, ir:

 • Sabiedrības funkciju nodrošināšanai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. Piemērojot šo tiesisko pamatu, Sabiedrībai nav rīcības brīvība attiecībā uz noteiktajiem pienākumiem.
 • Noteikts līguma izpildei vai pasākuma veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 • Lai ievērotu Sabiedrības leģitīmās intereses.

6.Kam var tikt nodota informācija par personas datiem?

Sabiedrība var nodot personas datus citām personām, piemēram, kurjerpakalpojumu sniedzējiem, pasta organizācijai, elektrotīklu operatoriem, ja tas saistīts ar Lietotāja pasūtījuma, kas noformēts Lowine internetveikala vietnē, izpildi, ieskaitot preces piegādi, pašvaldībām un valsts iestādēm un organizācijām, tikai paredzētajam mērķim un nepieciešamajā apjomā, kā arī tad, kad to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, citiem pakalpojumu sniedzējiem (grāmatvedības pakalpojumi, IT sistēmas uzturētāji).

7.No kā Sabiedrība var saņemt informāciju par personas datiem?

Sabiedrība var iegūt datus un informāciju par personas datiem no pašas personas. Sabiedrība sadarbojas tikai ar tām iestādēm un organizācijām, kas spēj garantēt normatīvajos aktos noteiktās prasības par personas datu pareizu glabāšanu un aizsardzību.

8.Vai informācija par personas datiem var tikt nodota trešajām valstīm?

Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības ekonomiskās zonas

9.Cik ilgi personas dati tiek glabāti?

Sabiedrība uzglabās personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Datu subjekts izmantos Sabiedrības pakalpojumus vai arī, kamēr Datu subjekts neatsauc savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka normatīvie akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati, nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.

10. Kādas ir Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes periodā?

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Datu subjektam ir tiesības ietekmēt datu apstrādi, sazinoties ar Sabiedrību, rakstot uz e-pastu: info@lowine.lv

Datu subjekts var:

1) iegūt informāciju par to, vai Sabiedrība ir apstrādājusi jebkādu Datu subjekta personisko informāciju;

2) piekļūt apstrādātajai personiskai informācijai, iegūt tās bezmaksas kopiju (izņemot vairākkārtēju vai pārmērīgu pieprasījumu gadījumā) un izņemot, ja piemērojamie normatīvie akti datu aizsardzības jomā paredz citādi, , tostarp saņemt informāciju par:

 • Datu apstrādes nolūku;
 • Attiecīgajām personas datu kategorijām kas tiek apstrādātas;
 • Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, jo īpaši tādi saņēmēji, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas;
 • Iecerēto datu glabāšanas periodu;

3) tiesīgs lūgt labot vai dzēst datus;

4) lūgt ierobežot Datu subjekta datu apstrādi. Dažos gadījumos Datu subjekts ir tiesīgs lūgt ierobežot datu apstrādi, piemēram, kad Datu subjekts apstrīd personu datu precizitāti vai gadījumā, kad dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, bet tie nepieciešami Datu subjektam, lai, piemēram, celtu prasību tiesā. Tādā gadījumā Sabiedrība vairs neapstrādās attiecīgos personas datus;

5) iebilst pret datu apstrādi, tostarp iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, t.i., personas datu automātisku apstrādi, ja tādu Sabiedrība būs uzsākusi veikt;

6) atsaukt savu piekrišanu, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukšanas;

7) iesniegt sūdzību kompetentā Datu valsts inspekcijā;

8) saņemt kompensāciju par kaitējumu, kurš personai var būt nodarīts tādas apstrādes rezultātā, kura pārkāpj Vispārīgo datu aizsardzības regulu un šo Privātuma politiku.

11.Kādas ir Sabiedrības garantijas par personas datu drošību?

Sabiedrība apņemas nodrošināt un pastāvīgi uzlabot aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušanas nozaudēšanas, datu noplūdes, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Strādājot ar datiem un, jo īpaši ar personas datiem, Sabiedrībā ir ieviesti tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas ir piemēroti datu aizsardzības vajadzībām, piemēram, tiek izmantotas drošas antivīrusa programmas, pielietota tikai sertificēta programmatūra, tiek veikta visu personas datu apstrādē iesaistīto darbinieku apmācība, tiek pārbaudīta servera periodiskie dublējumi, ; nodrošināta paroļu drošību; veiktas regulāras paroļu maiņas lietotājiem, tiek veiktas regulāras programmatūras atjauninājumu instalēšanu.

Sabiedrība garantē, ka personu dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, tiek vākti dati, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai. Sabiedrība vāks personas datus konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un neveiks to turpmāko apstrādi ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā.

Sabiedrības darbinieki, kuri apstrādā personas datus, nodrošina šādas informācijas konfidencialitātes ievērošanu. Sabiedrības pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret fiziskās personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

12.Pie kā vērsties?

Ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai ir šaubas, ka personas dati ir drošībā, lūdzam sazināties ar Sabiedrības Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu: info@lowine.lv, vai rakstot uz juridisko adresi: Martas iela 9-38, Rīga.

Ja Datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).

 • Pircējam nav iespējas atkāpties no dalības gadījumā, ja ir veikta pilna samaksa, nauda par dalību netiek atgriezta un viņa dalību nevar pārcelt uz citu datumu.
 • Pircējam ir tiesības mainīt dalībnieka vārdu vai nodot savu dalību trešajai personai, brīdinot Lowine darbiniekus uz e-pastu events@lowine.lv, vismaz 1 stundu pirms pasākuma sākuma.
 • Ja netiek savākts nepieciešamais dalībnieku skaits, Lowine ir tiesības atcelt pasākumu 5 dienas pirms pasākuma sākuma, brīdinot dalībniekus pa e-pastu vai ziņu uz atstāto tālruņa numuru.

Shopping cart
Pagaidām jūsu grozs ir tukšs, piepildīsim to ar labu vīnu!

Apstipriniet savu vecumu, lai ienāktu lapā